Общи условия (14.11.2018)

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Ивели 99" ЕООД, ЕИК: 131311712, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.Дружба 2, бл.523, вх.Г, ет.5, ап.16 и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.iveli.bg и поддомейните му и използващи информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес www.iveli.bg. При използване на сайта www.iveli.bg, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес www.iveli.bg, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

 1. Дефиниции

„Общи условия” – означава настоящите Общи условия.

„Доставчик” – означава "Ивели 99" ЕООД, ЕИК: 131311712, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.Дружба 2, бл.523, вх.Г, ет.5, ап.16

“Сайт” –  означава интернет адрес www.iveli.bg

„Потребител” – означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта и Електронния магазин.

„Потребителски профил” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта.

„Електронен магазин” – означава електронният магазин на Доставчика, който се намира на Сайта, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки.

„Стока/и” – означава стоките предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин.

„Поръчка” – означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.

„Цена на Стоката” – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка.

„Цена на Доставката” – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност.

„Цена на Поръчката” – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката.

 1. Регистрация

2.1. Сайтът и електронният магазин могат да бъдат разглеждани свободно, без да е необходима регистрация. Регистрацията е необходима само за ползването на определени функционалности. Потребителят може да пазарува и като ГОСТ /без регистрация/.

2.2. За да използва iveli.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата iveli.bg

2.3. Регистрацията изисква Потребителят да предостави коректно своите данни, които включват: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес и парола, а при необходимост и данни на юридическо лице за издаване на фактура.

2.4. Ако адресът за доставка е различен от основния адрес, посочен в регистрацията, (напр. когато Потребителя закупува стоки и услуги от Сайта за друг Получател), Потребителят трябва да предостави коректно необходимите данни на Получателя, с цел качествено изпълнение на предлаганите услуги. Желателно е Потребителят да попълва имената и адреса за доставка на кирилица.

2.5. При успешна регистрация Потребителят ще получи на посочен от него имейл адрес потвърждение за потребителското име и парола, с които ще може да влиза и ползва създадения профил в Електронния  магазин.

2.6. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка/доставка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички стоки, предлагани в електронния магазин .

 1. Общи

3.1. Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани". Доставчикът не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

3.2. Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Електронния магазин. При всички случаи, Доставчикът уведомява потребителите, направили поръчка през Електронния магазин за възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.

 1. Отговорност

4.1. Доставчикът не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/ невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Потребителят може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща.

4.2. Доставчикът не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя. 

4.3. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя. 

4.4.  Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата iveli.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

4.5.  Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

4.6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

 

 1. Авторски права и ограничения свързани с тях

5.1. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

5.2. Доставчикът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Доставчика и лицето публикуващо информацията. 

5.3. Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При използването на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

5.4. Доставчикът не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите. 

 1. Защита на личните данни

6.1. Доставчикът, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен №288952, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

6.2. Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на "Ивели 99" ЕООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

6.3. Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

6.4. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочно и  безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца и упълномощени от него трети лица: куриерски фирми, банки и др. за изпълнение договора за продажба от разстояние, както и за маркетингови активности, рекламни цели и анализи и др. незабранени от законодателството цели, организирани от Доставчика. Потребителят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.  Потребителят по всяко време може да изиска с писмена отмяна предоставените от него лични данни да не бъдат използвани и съхранявани от Доставчика като администратор на лични данни.

6.5. Доставчикът декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни или други цели. 

6.6. Във всеки момент, Доставчикът в платформата iveli.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

6.7. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата iveli.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: iveli.bg

6.8. Доставчикът си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на Потребителя за разкриване идентичността му в случай, че това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури за осигуряване спазването на настоящите Общи условия.

 1. Представяни стоки на Сайта

7.1. В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните ú характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

7.2. Доставчикът си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

- Съществува опасност с преводът ú да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

- Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;                             

- Самата стока е носител на информация на Английски език.

7.3. Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ú са посочени цените за всяка от модификациите. доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

7.4. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на направена поръчка чрез Сайта,  при установено наличие на неактуализирана информация, свързана с поръчаните продукти.

 1. Закупуване на стоки от Електронния магазин

8.1. За да направи поръчка, Потребителят избира вида на стоката/ите, допълнителни характеристики като размер, цвят и др., желаното количество, условията за плащане, начина за доставка, според предложените от Електронния магазин възможности.

8.2. По всяко време, преди окончателното потвърждение на направената поръчка, Потребителят може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахне вече добавени.

8.3. При поръчка за покупка от Електронния магазина, в “Забележки”, Потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като доставчикът съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, ако е възможно спрямо графика за обслужване на населеното място, в което ще бъде извършена доставката.

8.4. Потребителят потвърждава поръчката си чрез натискане на бутона «ПЛАЩАНЕ». В случай, че не добави нови данни за адрес на доставка или на друг Получател, Доставчикът приема по подразбиране адреса за доставка, посочен в данните при регистрацията.

8.5. Потребителят задължително потвърждава, че се е запознал с Общите условия и ги приема, в противен случай не може да завърши своята поръчка.

8.6. При успешно направена поръчка, Потребителят получава съобщение на посочения от него в регистрацията имейл адрес с подробни данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, цена за доставка, обща стойност на поръчката, адрес за доставка.

8.7. При некоректно попълнени данни на Потребителя или краен Получател, доставчикът ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договора за покупко-продажба от разстояние.

8.8. Регистрираният Потребител има възможност да съхранява и следи в профила си хронологична информация за направени от него назад във времето покупки и актуални поръчки.

8.9. След постъпване на поръчката служител на доставчика се свързва с Потребителя и уточнява детайли относно изпълнението на поръчката и доставката. Поръчки направени в неработни дни и официални празници се потвърждават в първия работен ден.

8.10. Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Търговеца на посочения за контакт имейл на Потребителя, от което произтича задължение за плащане от Потребителя за закупената от него стока онлайн. Ако поръчката съдържа повече от една стоки, Доставчикът и Потребителят сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителя, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

8.11. Оn-line системата за покупки през Електронния магазин отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката. Не всички стоки, показани на Сайта, са налични на склад, а предвид динамиката в стокоооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани на Сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При изчерпана наличност на поръчани продукти Доставчикът задължително уведомява Потребителя, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

8.12. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

8.13. В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Потребителят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

8.14. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани на e-mail: [email protected] или на телефоните за контакт, посочени в Сайта от 10:00 до 19:00 часа, от понеделник до петък.

8.15. На постъпили писмени жалби, запитвания и мнения през формата за контакти на доставчика се изпраща отговор на Потребителя, след извършена проверка, в срок от 5 работни дни.

 1. Заплащане на закупени стоки и услуги

9.1. Потребителят има възможност да избере един от следните начини да заплати своята поръчка:

1) Наложен платеж – цената на поръчката се заплаща изцяло в брой в момента на доставката (касов бон се предоставя от доставчика на поръчката).

2) Банков превод - цената на поръчката се заплаща по банковата сметка на доставчика. Доставчикът изпълнява доставката на поръчаните стоки след като плащането постъпи по банковата му сметка. 

3) Заплащане чрез виртуален ПОС терминал - Потребителят заплаща стойността на направената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, Търговеца изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. 

4) Купи на кредит чрез:

- БНП ПАРИБА ЛФ
 - национален телефон 070011801
www.bnpparibas-pf.bg/stokov-kredit.html

- Ти Би Ай Банк 
  - национален телефон 070017571
https://www.tbibank.bg/en/

-УниКредит Кънсюмър Файненсинг – услугата предстои да бъде активирана!
 - национален телефон 070015600 
http://www.ucfin.bg/

Поръчки с метод на плащане на Кредит, постъпват за разглеждане и одобрение към съответната кредитна компания. След издаване на становище за одобрение на стоков кредит, служител на Търговеца  се свързва с Потребителя и уточнява детайли за доставката на стоката с придружаващият пакет документи за подпис. Потребителят подготвя предварително копие на лична карта, заверено лично от него с подпис и "Вярно с оригинала", което предава на куриера заедно с подписаните документи.

 9.2. Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане.

9.3. Потребителят заплаща стойността по фактура на закупената стока, с включена цена за доставка /ако има такава, според избрания метод на доставка/.

9.4. В зависимост от избраният начин за плащане, Потребителят получава съответната информация, касаеща плащането /данни за банково плащане, препратка към електронно терминално разплащане, инструкция за плащане на банкомат, инструкция за плащане на каса/.

ВАЖНО!!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Търговецът няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

 1. Доставка на закупени стоки

10.1. Доставки се извършват само на територията на Република България.

10.2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която Доставчикът има договорни отношения или чрез транспорт на Доставчика.

10.3. Потребителят има право да избере друга куриерска фирма, различна от тази, с която Доставчикът е в договорни отношения. В този случай са валидни общите условия за доставка на съответната куриерска фирма.

10.4. Доставчикът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

10.5. Потребителят има възможност да избере и опция за получаване на стоките „Вземи от магазин“, при която сам може да получи поръчаната от него стока/и от търговски обект на Доставчика по негов избор. Стоката се получава в рамките на 7 работни дни, след електронно потвърждаване на поръчката, в зависимост от наличността.

10.6. Цената за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката, освен когато Търговецът е обявил преференциални условия с безплатна доставка.

10.7. Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора. Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявено качване.

10.8. Срокът за доставка на поръчани стоки чрез електронния магазин зависи от метода на доставка и наличността на избраната стока.

– При доставка с куриер – срокът е от 2 до 5 работни дни, при потвърдена наличност на поръчаната стока. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато не се извършват доставки от куриерските фирми.

– При доставка с транспорт на доставчика - срок от 7 до 30 календарни дни (за стоки с потвърдена наличност на склад). За повече информация, вижте в раздел УСЛУГИ в сайта.

10.9. Срокът за доставка на стоки, които не са налични, започва да тече от датата на изработването им. Срокът за изработка е 30 работни дни от датата на поръчката.

10.10. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителя ще бъде уведомен на предоставения имейл и/или телефон.

10.11. За промяна по адрес за доставка, вид плащане, промяна или добавяне на артикул, промяна на данни за фактура и/или други параметри на поръчката, Потребителят следва да се свърже със сътрудник на Доставчика, на e-mail: [email protected] до изпращането на поръчката за изпълнение. След получаването на последващото известие за потвърждаването и изпълнението на поръчката, промени не могат да бъдат извършвани.

10.12. Доставчикът не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

10.13. В случай на забавена доставка от страна на Търговеца е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след посочения краен срок. В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на Търговеца в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след изтичане на 3 (три) дни от получаване на уведомлението за наличността на поръчката в съответния склад. И в двата случая неустойката се изплаща при поискване.

10.14. При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Потребителят или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи, с което се удостоверява, че Доставчикът е изпълнил  поръчката. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

10.15. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение от Потребителя за направената поръчка, включително по телефон, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

10.16. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на доставчика / Куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката, а Потребителят се задължава да заплати повторен транспорт до приемане на поръчката.

10.17. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Доставчика / Куриера или при неоснователен отказ на Потребителя да получи пратката, договорът за покупко- продажба автоматично се разваля, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Търговецът задържа всички заплатени от купувача суми. 

10.18. В случай, че Потребителят откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля и лицето, извършващо доставката я връща на Доставчика.

10.19. Доставчикът / Куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителя е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

10.20. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от Доставчика върху Потребителя в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

10.21. Доставчикът запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия: 1) обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура; 2) неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през който е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращият и други такива; 3) райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали. При изменение на мястото за доставка Търговецът се задължава да уведоми Потребителя предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

 1. Гаранция и рекламации

Правилата на този раздел се прилагат само за Потребители, които имат качеството на потребители по смисъла на ЗЗП.

11.1. Всички представени на сайта и/или продавани в електронния магазин стоки са със законова гаранция за съответствие с чл.105 и следващи от Закона за защита на потребителите, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието.  

11.2. Стоките, за които Доставчикът предоставя търговски гаранции и условията по тях, са посочени поотделно за всяка стока в описанието й в Електронния магазин. 

11.3. При получаването на стоката, Потребителят/Получателят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира видими недостатъци или липси (като нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи), следва незабавно да информира лицето извършващо доставката, за да се изготви констативен протокол и те да бъдат описани, и незабавно да уведоми Доставчика на тел. 0888 216 419 или e-mail: [email protected], като Потребителят/Получателят отказва да получи пратката.

11.4. Потребителят изпраща снимки на установените дефекти и на нарушената транспортна опаковка от всичките й страни и предявява претенции за рекламация в писмен вид на следният e-mail: [email protected] .

11.5. В случай, че Потребителят/Получателят не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап за видими недостатъци или липси (като нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи).

11.6. Когато Потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от Потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от Търговеца, рискът преминава върху Потребителя при предаване на стоките на избрания от него Превозвач. В случай на загуба или повреда Потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към Превозвача.

11.7. Правото за предявяване на рекламация отпада и претенциите не подлежат на удовлетворяване при следните случаи:

- в случай на не предоставени или непопълнени гаранционни и платежни документи и при не съдействие от страна на Потребителя и не представяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката с договореното (снимков материал и др.);

- в случай на повреди причинени при транспорт на Клиентската поръчка от клиента; качване на Клиентската поръчка от клиента; нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети и неправилен монтаж (започнат/извършен) от страна на Потребителя;

- когато изделието е увредено в резултат на механична интервенция, независимо от характера и произхода ѝ.

- в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

- когато изделието е било ремонтирано, преработвано, модифицирано или по него са били подменяни части или елементи;

- когато изделието е било изложено на влага или екстремни температурни условия и разлики, други екстремни условия на околната среда, на корозия или окисляване;

- в случай на повреди/дефекти причинени от неправилна експлоатация (надраскване, зацапване, счупване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя); когато изделието е било излагано на вредно за него влияние на храни, течности, химически продукти, отоплителни уреди и други средства; когато изделието е почиствано по неподходящ начин или с неподходящи препарати.

- гаранцията не покрива нормално износване, както и повреди, възникнали вследствие умишлени или непредпазливи действия или бездействия. 

11.8. Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от природни бедствия (наводнение, земетресение, пожар и други); аварии на инсталации и/или друга непреодолима сила.

 1. Отказ и връщане на закупена стока от електронен магазин

12.1. На основание чл. 50, ал. 1 от ЗЗП, Потребител, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от сключения договор от разстояние, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, в срок от 14 (четиринадесет) дни от доставката. В случай на упражняване на правото на отказ по този член, се счита, че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

12.2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва писмено (например чрез писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) да информира Доставчика, че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП, се отказва от договора от разстояние, преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП, а Търговецът изпраща на Потребителя незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

12.3. Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

12.4. Потребителят има право да поиска връщане на закупената стока в случай, че тя НЕ Е ИЗПОЛЗВАНА, не е нарушавана целостта на опаковката (куриерската опаковка на пратката може да бъде отваряна) и стоката е във вида, в който е получена, с придружаващата я документация и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

12.5. Потребителят връща стоката на Доставчика в 14-дневен срок от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора.

12.6. Потребителят е длъжен да върне стоката на адрес: гр. София, жк. Дружба 2, ул. „Делийска воденица” №31 (срещу бл.502), в склада на Мебелна къща Ивели.

12.7. До момента на обратното предаване на стоката от Потребителя към Доставчика, Потребителят е длъжен да съхранява стоката във вида, в който е получена, тъй като риска от нараняване/загуба на стоката е за сметка на Потребителя до приемането ú в склад на Търговеца (по ал. 1, чл. 55 от ЗЗП). В случай на щети или загуба на стоката в този срок отговорността се носи изцяло от Потребителя и той загубва правото си по чл. 50, ал.1 от ЗЗП.

12.8. Всички такси и разходи по връщането на стоката до търговския обект са за сметка на Потребителя въз основа на чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. При връщането на продукт, чиято опаковка е повредена или непълна, от комплекта липсват аксесоари и/или съпътстващите продажбата документи, брошури, описания, гаранционна карта и т.н., по продукта има следи от износване, драскотини, охлузвания, намокряне с вода или други течности, Търговецът си запазва правото, да откаже връщането на стоката, съответно и на заплатената за нея сума.

12.9. Потребителят отговаря за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. В този случай Доставчикът възстановява намалената стойност на закупената стока.

12.10. Търговецът възстановява заплатената сума от Потребителя за закупения продукт, включително с разходите за доставка /ако е имало такива/, в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на Потребителя да се откаже от договора от разстояние, след получаване, оглед и приемане на върнатата стока в склада на Търговеца.

12.11. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчика да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки.

12.12. В случаите, когато плащането е направено с банкова карта през ВПОС (виртуален ПОС терминал), Възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 дни.

12.13. При неспазване на срока за връщане на стоката от Потребителя, Доставчикът отлага възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката от Потребителяили докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

12.14. Доставчикът не възстановява разходи за доставка, ако Потребителят доброволно е избрал различен куриер от предлаганите от Търговеца, с които има договорни отношения.

12.15. Доставчикът не възстановява заплатени суми за допълнителни услуги (разнос и монтаж).

 1. Закупуване на стоки по индивидуална заявка за производство

13.1. Потребителят може да закупи от Електронния магазин стоки по индивидуално зададени от него параметри, само след регистрация в Сайта. Потребителят не може да пазарува по заявка като ГОСТ.

13.2. В страницата (линка) към всяка стока, чиито параметри могат да бъдат зададени от Потребителя, е предоставена възможност за конфигуриране на стоките: избор на материал, размер, цвят и друга общо полезна информация. Спрямо индивидуалния избор се калкулира крайната цена на Потребителя.

13.3. На посоченият в регистрацията имейл адрес Потребителят получава автоматично съобщение за направена поръчка и данни за банково плащане.

13.4. След генериране на поръчката в Сайта, Потребителят няма право да извършва промени в избраните от него стоки, поради индивидуалния характер на зададените от него параметри.

13.5. При закупуване на стоки по индивидуално зададени параметри, Потребителят заплаща предварително цената на заявената стока в пълен размер.

13.6. Плащането при покупка на стока по индивидуална заявка за производство е единствено по банков път, като основание за превод на сумата е номер на поръчката.

13.7. При закупуване на стоки по индивидуална заявка за производство, Потребителят няма право на отказ от договора за покупко-продажба. Предлаганите стоки по индивидуална заявка за производство не са налични. Те се изработват и доставят след приемане на поръчката на Потребителя  в индивидуален срок, но не повече от 30 работни дни от датата на потвърждаване на поръчката.

13.8. Когато закупената стока по индивидуална заявка е изработена, опeрaтор на доставчика се свързва с Потребителя, за уточнения по доставката.

13.9. По отношение на Доставката се прилагат разпоредбите на раздел 10 - ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ.

 

 1. Прекратяване

14.1. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата iveli.bg се прекратяват в следните случаи:

14.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата iveli.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. Ползвателят и Доставчикът в платформата iveli.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

15.2. Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

15.3. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата iveli.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

15.4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

15.5 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на iveli.bg.

 

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До ("Ивели 99" ЕООД, Sofia 1000 гр.София, ж.к. Дружба 2, бл. 523, вх. Г, ап.16, [email protected]):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

 

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта на Доставчика, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

 

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки